กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรทิวา เกิดสิน
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา สุทธิประภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0