กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ