กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิติกร นำพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิลาวัณย์ นิ่มนวน
ครู คศ.1