กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดม ศรีเทียมเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพานิภัค ปัดภัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1