กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดม ศรีเทียมเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพานิภัค ปัดภัย
ครู คศ.3

นายอดุลย์ หลักชัย
ครู คศ.1