กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัฐพรรณ แสงนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกฤติยา จุดาบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1