กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัฐพรรณ แสงนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ สีบุญ
ครู คศ.3

นางสาวกฤติยา จุดาบุตร
ครูผู้ช่วย