กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชินาธิป ปัดภัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสถาน ภูมิแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1