คณะผู้บริหาร

นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเพชรัตน์ เครือวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาววิชุดา สุทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอุดม ศรีเทียมเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอาทิตย์ สีบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ