ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอชิระ วิริยสุชหทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2555 ถึง 9 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร แสงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มกราคม 2553 - 3 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน บุญแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2548 - 13 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินธร วันสุดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิถุนายน 2548 - 11 ตุลาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ พันธุ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2547 - 5 มิถุนายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลัย สุขกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม 2546 - 16 ธันวาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิทธิ์ บุญรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 สิงหาคม 2540 - 6 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กันยายน 2536 - 7 สิงหาคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิศร(สว่าง) เย็นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อานวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มีนาคม 2536 – 5 กันยายน 2536