ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างบัญชี นร.อบรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.44 KB 34
แบบสรุปการคัดกรอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.61 KB 33
รายงานการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.46 KB 56
รายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.88 KB 55
นักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.68 KB 41
บันทึกข้อตกลง2 25
บันทึกข้อตกลง1 28
จุดเน้น สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 145
นโยบาย รมว.ศธ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 33
ประกาศแนวปฏิบัติยกระดับฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 24
แผนยกระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 95
grade 35
ศิลปหัตถกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 21
pisa Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.08 KB 66
เกณฑ์ประเมิน ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.86 KB 85
SBM
SBM2 Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 249
ศิลปหัตถกรรม
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.24 KB 81
กรรมการกลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 511.14 KB 446
กรรมการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.13 KB 175
ประกาศ สพม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.59 KB 53
O-NET ม.3 ปี 56
กราฟเปรียบเทียบ O-NET ม.3 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.72 KB 68
กราฟเปรียบเทียบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.16 KB 40
คะแนนรายบุคคล xcels Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 87
ช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.47 KB 40
ค่าสถิติแยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.82 KB 35
ร้อยละที่ตอบถูก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.45 KB 72
สถิติแยกตามมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.84 KB 61
ค่าสถิติแยกสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.82 KB 46
คะแนนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 82
O-NET ม.6 ปี 56
กราฟเปรียบเทียบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.75 KB 46
คะแนนรายบุคคล xcels Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 121
สถิติแยกตามมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.83 KB 48
ช่วงคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.46 KB 43
สถิติแยกตามรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.63 KB 51
ร้อยละที่ตอบถูก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.16 KB 73
ค่าสถิติแยกสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.83 KB 53
คะแนนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.02 KB 58