ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม        
1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข อย่างละ 1 หลัง
2. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 205/26 2 หลัง
3. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 206/29 1 หลัง
4. บ้านพักภารโรง 1 หลัง
5. ห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 2 หลัง
6. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
7. สนามฟุตบอล 1 สนาม
8. ถังเก็บน้าฝน คสล. แบบ ฝ 33 2 ชุด
9. รั้ว ถนน เสาธง เขื่อนกั้นดินพัง 1 ชุด
10. โรงอาหารชั่วคราว 1 ชุด
11. โรงจอดรถ 1 ชุด
12. อาคารกึ่งถาวร 1 หลัง
13. บ่อน้าบาดาล อบต.คาเขื่อนแก้ว 1 บ่อ
14. บ่อน้าบาดาล กรมโยธาธิการ 1 บ่อ
15. พุทธสถาน 1 หลัง
16. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม
17. หอถังสูงประปา แบบ 9/9 1 ชุด
18. โรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง 1 หลัง
19. รั้ว ลวดหนาม แบบ 7 เส้น 300 เมตร
20. ห้องสมุด รวมน้าใจ ( มูลค่า 220,000 บาท ) 1 ห้อง
21. โรงฝึกงาน 1 หลัง