คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ชั้น ตำแหน่ง
1 นางสาวสุพัตรา  บุษรากรณ์                                   ม. 5/2  ประธาน
2 นางสาวรัตติยากร  สอนวงศ์                          ม. 5/1  รองประธาน
3 นางสาวเพชรเดือน  พรมจันทร์                                        ม. 5/2  รองประธาน
4 นางสาวนาตยา  อุณาภาค                                         ม. 5/1 เหรัญญิก
5 นางสาวจริยา  คันทรุขา                                            ม. 5/2 หัวหน้ากรรมการสภานักเรียน
6 นางสาวจันทร์จิรา  ไวย์วงค์                                         ม. 5/1 รองกรรมการสภานักเรียน
7 นางสาวสายยนต์  มูลสาร                                        ม. 5/1 กรรมการ
8 นางสาวนภาวรรณ  พละเลิศ                                        ม. 5/1 กรรมการ
9 นางสาวรัชกรณ์  วุฒิยา                                           ม. 5/1 กรรมการ
10 นางสาวคัทริน  มีแก้ว                                             ม. 5/1 กรรมการ
11 นางสาวฤทัยทิพย์  พรมสร้อย                                      ม. 5/1 กรรมการ
12 นางสาวเนตรนภา  อุณาภาคย์                                             ม. 5/2 กรรมการ
13 นางสาวจุฑาภรณ์  บัตรรัตน์                       ม. 5/2 หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
14 นางสาวพัชรี  อินจูม                                               ม. 5/2 รองฝ่ายปฏิคม
15 นางสาวปนัดดา  ขันตี                                                  ม. 5/1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
16 นางสาวจุฑารัตน์  สุพร                                            ม. 5/1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
17 นางสาวจินตนา  วรพุฒ                                                ม. 5/1  กรรมการฝ่ายปฏิคม
18 นางสาวอภิชญา สุขไชย ม. 5/2 หัวหน้าประชาสัมพันธ์
19 นางสาวนิราภรณ์  บุตรโท                                              ม. 5/1 รองฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นางสาววิลาวรรณ์  อินพวง                                               ม. 5/1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายอนันดา  จันทร์เพชร                                     ม. 5/1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางสาวดวงจันทร์  ทำกระโทก                       ม. 5/1 เลขานุการ
23 นางสาวชฎาพร  ขันวัง                                          ม. 5/1 เลขานุการ
24 นางสาวนิภาภรณ์ วิพันธุ์ ม. 5/2 เลขานุการ
25 นางสาวปิยะมาศ  บุญบุตร ม. 5/2 เลขานุการ