ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ม.1 ช = 16 ญ = 17 รวม 33 คน
ม.2 ช = 10 ญ = 24 รวม 34 คน
ม.3 ช = 14 ญ = 14 รวม 48 คน
รวม ม.ต้น = 115คน
ม.4 ช = 22 ญ = 30 รวม 52 คน
ม.5 ช = 23 ญ = 37 รวม 60 คน
ม.6 ช = 9 ญ = 26 รวม 35 คน 
รวม ม.ปลาย = 147 คน
รวมทั้งสิ้น = 262 คน
ข้อมูลนักเรียน 2559

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.2 KB