สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายของโรงเรียนมีลักษณะเป็นรูปมงกุฎมีวงกลมล้อมรอบสองวงภายในวงกลม มีชื่อโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ใต้มงกุฎมีอักษรย่อภาษาไทยว่า “ ค.ก.ว.” ความหมายของสัญลักษณ์ มงกุฎ หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์
คำขวัญของโรงเรียน
ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาสังคม
ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้ คู่คุณธรรม
คติธรรมโรงเรียน
ธมฺมจารี สุข เสติ (การประพฤติธรรมนาสุขมาให้)
สีประจาโรงเรียน
เขียว - แดง
เขียว หมายถึง ความร่มเย็น ความเจริญงอกงาม
แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ความอดทน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คุณธรรม นาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ดอกทองกวาว