ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตำบล เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ 2536 สภาพเดิมเป็นสาขาโรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน โดย ในปีการศึกษา 2532 สภาตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ร้องขอให้กรมสามัญศึกษา จัดสาขาโรงเรียนมัธยมขึ้น นายสว่าง เย็นใจ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ในขณะนั้นได้ขออนุมัติกรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นสาขาโรงเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2532 โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารสถานที่จากโรงเรียนบ้านคำเดือย ในการจัดการเรียนการสอนมีนักเรียนรุ่นแรกจานวน 46 คน ต่อมาคณะกรรมการสภาตาบลคำเขื่อนแก้วและชาวบ้านคำเดือย ได้มีมติยกที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน จานวน 70 ไร่ มอบให้เป็นสมบัติของกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2535 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. ก่อ สวัสดิพานิช เป็นผู้รับมอบ ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสว่าง เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2536 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี รักษาตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2536 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม วันที่ 8 สิงหาคม 2540 กรมสามัญศึกษามีคาสั่งให้นายรังสิทธิ์ บุญรอด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้นางสุมาลัย สุขกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546 ต่อมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุพรรณ พันธุ์สุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2547 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญมีคาสั่งแต่งตั้งให้นายวัชรินธร วันสุดล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญมีคาสั่งแต่งตั้งให้นายสุทิน บุญแข็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิเชียร แสงศรี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอชิระ วิริยสุขหทัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 จนถึง 9 ธันวาคม 2558  และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน