ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุดลูกเสือ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ชุมชน และวัด
หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม แต่งกายชุดจิตอาสา
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือ ร้อยตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
21 ธ.ค. 60 ถึง 23 ธ.ค. 60 เข่าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
28 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาภายใน ชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
สนามกีฬาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
10 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ม.3
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6